برای تماس مستقیم کلیک کنید
خانه ھای خود را ایرانی تزئین کنید
menusearch
taknamasazanco.ir

خانه ھای خود را ایرانی تزئین کنید

به وب سایت شرکت تک نماسازان خوش آمدید
برای ارائه خدمات دکوراسیون داخلی و سازه های پیش ساخته با بروزترین طرح های دنیا در خدمت شما هستیم

۱۳۹۵/۶/۲۸ یکشنبه
(1)
(0)

خانه ھای خود را ایرانی تزئین کنید

خانه ھای خود را ایرانی تزئین کنید
تاقچه ھا، رف ھا، ارسی ھا، ھشتی ھا، حوض ھا و باغچه ھا، تنھا شماری از عناصر کالبدی طراحی داخلی در ایران ھستند. روش معماران گذشته ایرانی در به کارگیری این عناصر، در راستای آن بوده تا از جذابیت فُرم کاسته شود و به غنای فضا افزوده گردد.این ھمان ھندسه ھمراه با تزئینات است. به نظر می‌رسد طراحی داخلی در ایران، از یک سو در چنبره نوستالژیای تاقچه ھا،رف ھا و اُرسی ھای قدیم گرفتار مانده و از سوی دیگر به دکوراسیون و ابعاد دراماتیک و تزئینی فضاھا تقلیل یافته است. با تمام اینھا، طراحی داخلی فرآیندی است که ھمزمان می‌بایست سویه ھای زیباشناختی و عملکردی را سامان دھد. طراحی داخلی یک ساختمان، داستانی است که شخصیت اصلی آن خود انسان است؛ در این بین حضور او در این فضا، چگونگی آن و ویژگی ھای فضایی که انسان در آن قرار می‌گیرد، می‌تواند تداعی کننده اصولی باشد که در ادامه ٧ اصل از آنھا را می‌خوانید.
١ )نور را دریاب:
نور عنصری است که با آن دیدن اشیا ممکن می‌شود. نور می‌تواند ریتم خلاقانه ای به یک فضای داخلی ببخشد. بدون نور، نه فرم را احساس می‌توان کرد، نه رنگ را و نه بافت را. نورپردازی در یک فضای داخلی پیامدھای مھمی در بردارد. چه بسا نورپردازی مناسب یک فضا آن فضا را خوشامد و چشم نواز کند. نورپردازی در کنار ابعاد زیباشناختی، بعد عملکردی ھم دارد. نور مناسب در طول شب در یک فضای داخلی می‌تواند حس محدود بودن یا ابھام و ھراس را بر طرف کند. نور مناسب یک اتاق حتی می‌تواند چھره آدمی را گرم و صمیمی کند. به کمک نورپردازی می‌توان یک فضای داخلی را به جزایر نورانی متنوعی تبدیل کرد. پس، از باب مثال، غذاخوری باید نور ملایم و گرمی داشته باشد یا بھترین نورھا برای حمام،منابع نوری کم ولتاژ ھستند.
٢)فرم را بشناس:
فرم، توده فیزیکی یک شیء است که سه بعدی بوده و وزن دارد. فرم معمولا به پوسته بیرونی بنا نسبت داده می‌شود، در حالی که فضای داخلی ھم فرم خاص خود را تشکیل می‌دھد. معمولا فرم فضای داخلی تابعی از عوامل مختلف است. دسترسی ھا و سیرکوسیون مھم ترین این عوامل ھستند. ھر چند نمود فرم بیشتر در پوسته بیرونی یک بناست با این حال نمود بیرون و درون می‌تواند یک شکل نباشد.
٣)فضا را احساس کن:
فضا را محدوده در دسترس کاربران دانسته اند. در طراحی داخلی معمولا استفاده موثر از فضا و ارتباط آن با محیط، مھم است. مساله ای که در رابطه با فضا مطرح می‌شود، رعایت ابعاد انسانی در طراحی داخلی است. از قرن ھا پیش رویکرد عمده فیلسوفان و معماران به عنصر فضا،برجسته بوده است. در طی سال ھای اخیر ھم ارتباط بین ابعاد انسانی با فضاھای داخلی به یکی از فاکتورھای مھم طراحی بدل شده که از آن تحت عنوان ارگونومی یا کار پژوھی در دید کلی و اندام سنجی (Anthropometry)در دید جزئی، یاد می‌شود. در طراحی داخلی می‌بایست رابطه درسـت انسان با فضا تعریـف شود و ابعاد بدن انسان ھا برای سھولت دسترسی ھای فضایی مد نظر قرار گیرد.
4)بافت را لمس کن:
بافـت مشخصـه ای از یک شیء اسـت که با لمس کـردن یا دیدن به چشـم می‌آید. بافت می‌تواند نرم یا خشن، کشیده یا برجسته، زبر یا مخملین و یا ابریشاست. در طراحی داخلی پوسته ھا و سطوح فضایی معمولا بسته به عملکرد ھر فضا تغییر می‌کند. چه بسا طراحی داخلی یک خانه نیازمند سطوحی نرم و منعطف باشد اما فضای داخلی یک سینما چنین سطوحی را برنتابد.
5 )شکل را بیازمای:
شکل، خط بیرونی یک شیء را تشکیل می‌دھد. در معماری معمولا شکل و فرم را با ھم اشتباه می‌گیرند. شکل یا صورت معادله کلمه Shape فرنگی است؛ در حالی که فرم املای فارسی ھمان Form است. معمولا شکل ھا یا طبیعی ھستند یا غیـرقابل مشاھـده یا ھندسی. در ترکیب بندی یک فضا شکل اشیـا عامل تعیین کننده ای است. طراحان داخلی به کمک این عامل می‌توانند ترکیبات بصری گوناگونی پدید آورند.
6 )رنگ را در ھم بیامیز:
در تعریف رنگ آن را خاصیت بصری فرم دانسته اند. در حقیقت عنصر فرم از طریق رنگ معنا می‌یابد. رنگ در طراحی داخلی احساس آدمی را تحت تاثیر قرار داده و روی فرم تأکید می‌کند، ضمن آنکه رنگ، حس مقیاس را ھم موجب می‌شود. کاربرد رنگ ھم، از یک فضای داخلی به فضای دیگر فرق می‌کند و در کاربرد رنگ، توجه به خصلت ھای روانی آدمیان ضرورت تام دارد.
٧)حجم را بشناس:
حجم عنصر مھم طراحی داخلی است. در معماری سنتی ایران، شاھد فضاھای پر و خالی احجام معماری ھستیم. مقرنس ھا و گوشواره ھا خود بخشی از احجام خالی ھستند. در این معماری مسائل حجمی اھمیت زیادی دارد. ما فضای داخلی را به واسطه یه بیرونی بنا درک می‌کنیم. این یه بیرونی در حقیقت ھمان حجم کلی بناست. در معماری مدرن، معمار به انتزاع و جدایی پوسته یا حجم بنا از درون آن می‌اندیشد و اینجاست که دیوارھا و سقف ھا، فضایی تاکیدی ایجاد می‌کنند و خود را از قید و بندھای فضای داخل رھا می‌کنند. این جا طراحی داخلی به مثابه یک سامان یا روش معمارانه مطرح می‌شود.

نمونه کارهای اجرایی شرکت
تماس با ما
کانال تلگرام ما
اینستاگرام ما


نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر