برای تماس مستقیم کلیک کنید
چگونه دکوراسیون داخلی بدون استرسی داشته باشیم؟
menusearch
taknamasazanco.ir

چگونه دکوراسیون داخلی بدون استرسی داشته باشیم؟

به وب سایت شرکت تک نماسازان خوش آمدید
برای ارائه خدمات دکوراسیون داخلی و سازه های پیش ساخته با بروزترین طرح های دنیا در خدمت شما هستیم

۱۳۹۵/۱۱/۸ جمعه
(0)
(0)

چگونه دکوراسیون داخلی بدون استرسی داشته باشیم؟

چگونه دکوراسیون داخلی بدون استرسی داشته باشیم؟
در یک فضا عوامل مختلفی ھمچون رنگ، نور، لوازم موجود، تعداد و نحوه چیدمان آنھا و بسیاری موارد دیگر وجود دارند که روی روحیه افراد خانواده تاثیر مستقیمی می گذارند. در نتیجه با قصد ایجاد خانه ای بدون استرس می بایست ھمه این موارد و تاثیرات ناشی از آنھا به صورت کامل مورد توجه قرار گیرند که در اینجا به تک تک آنھا به صورت گذرا خواھیم پرداخت.


رنگ: از آنجا که ھر یک از رنگ ھا تاثیر خاصی را بر روی روح و روان ما می گذارند. ھنگام انتخاب رنگی برای یک فضا به نوع کاربرد آن محیط،خصوصیات افراد ساکن و ھمچنین تاثیرات ناشی از آن بسیار توجه کنید. از میان رنگ ھا معموًلا رنگ ھای سرد آرامبخش تر از رنگ ھای گرم ھستند ولی تاثیر شادی آفرینی و انرژی بخش رنگ ھای گرم نیز از جایگاه ویژه ای برای دوری از استرس برخوردار است.


نور: برای فضای خانه تاننور کافی در نظر بگیرید. میزان نور و ھمچنین کیفیت آن تاثیر مستقیمی بر روی جسم و روح انسان می گذارد. معموًلا افرادی که در نور کم زندگی و کار می کنند، انسان ھای افسرده و پریشانی ھستند حال آنکه نور زیاد به خصوص بھره مندی از نور خورشید، انرژی مضاعفی را ایجاد کرده و خمودگی و کسلی را از بین می برد. از آنجا که نورھا نیز رنگ دارند، ھمان تاثیرات رنگ مورد نظر را به ھمراه خواھند داشت لذا در انتخاب منابع نورزا برای فضای خانه تان توجه بیشتری کنید. به عنوان مثال انتخاب نور سفید حاصل از لامپ مھتابی به تنھایی فضای دلگیر و افسرده کننده را سبب می شود ولی اگر با نور زرد جایگزین شده و یا لااقل تلفیق شود، چنین نتایجی را نخواھد داشت.


لوازم دکوراسیونی: لوازم دکوراسیونی و کاربردی خانه از چند جنبه روی روح و جسم افراد خانواده تاثیر می گذارند:
١ ) فرم و مدل: ھنگامی که به قصد خرید یکی از لوازم دکوراسیونی و کاربردی مانند مبلمان، صندلی، تختخواب،میز پذیرایی، میز غذاخوری و غیره


به فروشگاه ھای مربوطه مراجعه می کنید، بیش از شرایط ظاھری آن و جنبه زیبایی شناسی، به نحوه کاربرد و تامین راحتی و آرامش مورد نیازتان اھمیت دھید. خستگی جسم و تنش ھای روح، پس از برگشت به خانه، با نشستن روی مبلی ھرچند زیبا و گرانقیمت ولی نامناسب، اگرچه دیگر تسھیلات لازم فراھم شده باشد، از بین نخواھد رفت.


٢) نحوه چیدمان: به طور قطع شما نیز تجربه ورود به فضایی پر از لوازم دکوراسیونی و کاربردی و ھمچنین خرده ریزھای تزئینی را در مکانی نامتناسب به